Esper's marbled whites, Melanargia russiae - Spanish name - Medioluto montañera